با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۵-۳ فیبوناچی در بازار سهام مارپیچ

آیا می توانیم فرض کنیم و مشاهده کنیم که بازار سهام برمبانی ریاضی مشابه بسیاری از پدیده های طبیعی عمل میکند ؟ پاسخ بلی است . آنطور که الیوت در نتیجه نهایی خود بیان می کند، رشد موجوها دارای مبنای ریاضی مشابه است . توالی فیبوناچی بر تعداد موجهایی که شکل دهنده حرکت قیمتهای تدریجی سهام می باشد، حاکم است، با توسعه ای روی رابطه 5:3 که در ابتدای بخش 1 تشریح شد . آنطور که می توانیم در شکل 4-1 ببینیم، ساختار اساسی بازار ، تولید کننده توالی کامل فیبوناچی است . ساده ترین توضیح اصلاحی ، کاهش خط مستقیم است . ساده ترین بیان انگیزه افزایش خط مستقیم است . چرخه کامل دو خط است . در درجه بعدی پیچیدگی ، اعداد مربوطه عبارتند از 3و5و8 . آنطور که در شکل 10-3 نشان داده شده است، این توالی را می توان برای بینهایت درنظر گرفت . این واقعیت که موجها سازنده توالی فیبوناچی از اعداد هستند، نشان می دهد که احساسات جمعی بیان شده انسانی ، کلیدی برای این قانون ریاضی در طبیعت است .


تصویر 3-10


اکنون فرمولهای نشان داده شده در اشکال 11-3 و 12-3 را مقایسه می کنیم . هر کدام نشان دهنده قانون طبیعت از هدایت شده غیر مستقیم مارپیچ طلایی است و تحت حاکمیت ضریب فیبوناچی است . هر موج مربوط به موج قبلی با ضریب 0.618 ست . در واقع، فاصله ها از لحاظ نقاط Dow نشان دهنده ریاضیات فیبوناچی است . در شکل 11-3 ، که نشان دهنده 1942-7930 است ، بازار به سمت پوشش تقریبا 260, 160, 100, 60 و 38 نقطه است، که تقریبا شبیه به فهرست نزولی ضرایب فیبوناچی است : 2.618, 1.618, 1.00, .618 و .382

از موج X در اصلاح رو به بالای 1977 شروع می کنیم که  در شکل 12-3 نشان داده شده است، نوسانات تقریبا 55 نقطه ( موج X) ، 34 نقطه ( موجهایی با C کامل )، 21 نقطه (موج d) ، 13 نقطه (موج e ازa)

 


تصویر 3-11


تصویر 3-12


( موج a از ) و 8 نقطه ای (موج b از e) ، و خود توالی فیبوناچی . کل بازده خالص از ابتدا تا انتها 13 نقطه است، و نوک مثلث در سطح اصلاحی است که از 930 شروع می شود، و همچنین سطح اوج بعدی نشان دهنده اوج در ژوئن است .  اینکه تعداد واقعی نقاط را در موجها به صورت تصادفی درنظر بگیریم یا بخشی از طرح، می توان اطمینان داشت که نمود دقیق در ضریب ثابت 0.618  بین هر دو موج متوالی تصادفی نیست . بخش 4 و 7 به ترتیب مربوط به ظهور ضریب فیبوناچی در الگوهای بازار است . 

آیا رفتار مبتنی بر فیبوناچی بازار سهام نشان دهنده رشد مارپیچی است ؟ یک بار دیگر جواب بله است . مفهوم ایده آل شده الیوت از رشد بازار سهام ، آنطور که در شکل 3-1 نشان داده شده، مبنای عالی است که از آن مارپیچ لگاریتمی ساخته می شود ، مانند شکل 13-3 که نشان دهنده تقریب کامل است . در این ساختار، نوک هر موج متوالی با درجه بالاتر ، نقطه تماس توسعه نمایی است . 

در این دو موج اساسی ( فیبوناچی و مارپیچ ) ، ارزشگذاری اجتماعی روانی کسب وکار تولیدی انسان، نشان دهنده اشکال دیگر رشد است که در کل طبیعت یافت شده است . بنابراین نتیجه می گیریم که همه آنها از قانونی مشابه تبعیت می کنند .


تصویر 3-13


تصویر 3-14