با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
 • ۱-۶ سهام و کالاها
 • ۲-۶ کالاها
 • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۵-۲ خلاصه قوانین و "خطوط راهنمای" موجها

از نقطه نظر تئوری، باید مراقب باشیم تا قوانین الیوت را با ابزارهای اندازه گیری آن  که مانند دماسنج عمل می کنند، اشتباه نکنیم.همانطور که نمی توان از یک دماسنج برای اندازه گیری نوسانات سریع دمای هوا استفاده کرد، از یک شاخص که از 30 سهام تشکیل شده است نیز نمی توان انتظار داشت تا نوسانات سریعی که در کوتاه مدت در خلق و خوی جمعی ایجاد می شود را به ثبت برساند. در حالیکه ما کاملا معتقدیم ، قوانین مذکور بر امواج الیوت به عنوان یک پدیده روانی ، حاکم هستند، ثبت و ضبط اقداماتی که مشمول تبعیت از موجهای الیوت هستند (مانند خرید و فروش تعداد مشخصی از سهام) ، ممکن است انعکاس دهنده کامل موجها نباشند. بنابراین ثبت چنین اقداماتی میتواند از بیان دقیق قوانین فاصله بگیرد تنها به این دلیل که مقیاس مناسبی را انتخاب نکرده ایم. به این ترتیب، دریافتیم که "میانگین صنعتی داو جونز " ، به طرز بی نظیری در موجهای از درجه "مینور" یا بالاتر و تقریبا همیشه در موجهای از درجات کوچکتر از قوانین الیوت تبعیت کرده است. در زیر خلاصه ای از قوانین و "خطوط راهنما" در مورد الگوهای 5 موج اصلی و تغییرات و ترکیبات آنها آورده شده است( به جز مفاهیم مربوط به فیبوناچی و نسبتهای آن) . 


امواج جنبشی 


موجهای انگیزشی 


قوانین 

 • یک موج انگیزشی از 5 بخش تشکیل شده است.
 • موج 1، همیشه یک موج انگیزشی ( به ندرت به شکل گوه یا قطری) ، است.
 • موج 3، همیشه یک موج انگیزشی است.
 • موج 5 ، می تواند به هردو شکل انگیزشی و قطری ظاهر شود. 
 • موج 2، می تواند به شکل یکی از الگوهای "زیگزاگ" ، "فلت" یا ترکیبی ظاهر شود.
 • موج 4،همیشه به شکل یکی از الگوهای "زیگزاگ"، " فلت"، " مثلث" یا ترکیبی ظاهر می شود.
 • موج 2، هرگز نباید از نقطه شروع موج 1 فراتر رود.
 • موج 3، همیشه از قله موج 1 فراتر می رود. 
 • موج 3، هرگز کوتاهترین موج نیست.
 • موج 4، هرگز وارد محدوده موج 1 نمی شود. 
 • هرگز هر سه موج 3،1، و 5 در یک زمان ممتد نیستند.

خطوط راهنما

 • موح 4 تقریبا همیشه دارای الگوی اصلاحی متفاوتی از موج 2 ، است.
 • موج 2 ، معمولا دارای الگوی اصلاحی زیگزاگ یا ترکیبات زیگزاگ است. 
 • موج 4 ، معمولا دارای الگوی اصلاحی " فلت" ، " مثلث" یا ترکیبی است.
 • گاهی اوقات موج 5 ، نمیتواند فراتر از قله موج 3 ، عبور کند( به این اتفاق " کوتاه شدگی" میگویند).
 • موج 5 معمولا بر روی ( یا کمی فراتر از) خطی که از انتهای موج 3 ، به موازات "خطی که انتهای موجهای 2 و 4 را به وصل می کند "، رسم می شود( چه در نمودار نیمه لگاریتمی و چه در نمودار حسابی)، به پایان می رسد.
 • وسط موج 3 ، تقریبا همیشه بیشترین شیب را نسبت به موجهای در توالی خود دارد( به جز در مواقعی که یک موج 1 سریع تشکیل می شود). 
 • معمولا یکی از موجهای 3، 5 یا 1 ممتد می شوند.( امتداد به شکل کشیدگی ظاهر می شود، زیرا موجهای اصلاحی درون آن در مقایسه با موجهای انگیزشی کوچکتر هستند. موج ممتد بطور واضحی طولانی تر و زیرموجهای آن بیشتر از موجهای غیر ممتد است). 
 • زیر موجهای موج ممتد ، معمولا با همان شماره های موج اصلی، شماره گذاری می شود.
 • به ندرت امتداد در دو موج اتفاق می افتد، اگرچه معمول است که هر دو موجهای 3 و 5 وقتی که از درجه "سیکل" یا " سوپرسیکل" و بخشی از موج 5 از یک درجه بزرگتر باشند، ممتد شوند.
 • امتداد در موج 1 به ندرت اتفاق می افتد.
 • وقتی که موج 3 ممتد می شود، موجهای1 و 5 تمایل دارند که اندازه ای برابر یا مرتبط با یکی از نسبتهای فیبوناچی داشته باشند.
 • وقتی که موج 5 ممتد می شود، اندازه آن مطابق با یکی از نسبتهای فیبوناجی است که بر اندازه ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3 ، سنجیده می شود.  
 • معمولا موج 4 در محدوده زیر موج چهارم از موج 3 ، تکمیل می شود.
 • موج 4 معمولا تمام موج انگیزشی را به نسبت فیبوناچی هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ طول زمان، اصلاح می کند. 

قطری ها 


قوانین


 1. قطری ها از 5 موج تشکیل شده اند.
 2. قطری های خاتمه دهنده همیشه در موج 5 از یک موج انگیزشی یا در موج c از الگوی زیگزاگ یا فلت ، تشکیل می شوند.
 3. قطری های پیشرو ، همیشه در موج 1 از یک موج انگیزشی یا موج A از یک زیگزاگ ، تشکیل می شوند.
 4. موجهای 4,3,2,1 و5 از یک قطری خاتمه دهنده و موجهای 4و2 از یک قطری پیشرو همیشه به شکل زیگزاگ ظاهر می شوند. 
 5. موج 2 فراتر از نقطه شروع موج 1 نمی رود.
 6. موج 3 همیشه از قله موج 1 فراتر می رود.
 7. موج 4 هرگز فراتر از نقطه پایان موج 2 نمی رود.
 8. موج 4 همیشه در محدوده قیمتی موج 1 به پایان می رسد( موج 4 و1همپوشانی دارند) .
 9. در "قطری های همگرا" ،به مرور زمان خطی که انتهای موجهای 4و 2 را به هم وصل میکند، به خطی که انتهای موجهای 1و 3 را به هم متصل می کند، نزدیک می شود، درحالیکه در" قطری های پهن شونده" ، هر چه که به جلو می رویم ،این دو خط از یکدیگر دور می شوند.
 10. در یک "قطری" پیشرو، معمولا موج 5 فراتر از محدوده قیمتی موج 3 به پایان می رسد.  
 11. در" قطری های همگرا" ، همیشه موج 3 از موج 1 ، موج 4 از موج 2 و موج 5 از موج 3 کوتاهتر است.
 12. در " قطری های پهن شونده" ، همیشه موج 3 از موج 1 ، موج 4 از موج 2 و موج 5 از موج 3 بلنتر است.
 13. در قطری های" پهن شونده"، موج 5همیشه در محدوده قیمتی فراتر از موج 3 به پایان می رسد.
 14. موجهای 2 و 4، معمولا 88%-66%  از موج قبلی خود را اصلاح می کنند.
 15. موجهای 3،1 و5 در "قطریهای پیشرو" ، معمولا به شکل زیگزاگ و گاهی هم به شکل موج انگیزشی ظاهر می شوند.
 16. اگر موج 1 از یک موج انگیزشی ، "قطری" باشد، به احتمال زیاد موج 3 ، ممتد می شود.
 17. در یک موج انگیزش ، اگر موج 3 ممتد نباشد، بعید به نظر می رسد که موج 5 به شکل قطری ظاهر شود.
 18. در "قطری های همگرا" موج 5 معمولا فراتر از قله موج 3 حرکت خود را به پایان می رساند( در مواقع کوتاه شدگی این اتفاق نمی افتد).
 19. در "قطری های همگرا" موج 5 ، معمولا بر روی ( یا کمی فراتر از) خطی که انتهای موجهای 3  و 5 را به هم وصل می کند، به پایان می رسد.
 20. در " قطری های پهن شونده"، معمولا موج 5، کمی قبل از اینکه به خط واصل موجهای 1 و 3 برسد، حرکت خود را به پایان می رساند.
 21. ما یک مورد الگوی " قطری" را در سهام داوجونز یافته ایم که در آن موج 4 وارد محدوده موج 1 نشده است.( شکل 18-1)


موج های اصلاحی 


الگوها زیگزاگ


قوانین


 1. الگوی زیگزاگ همیشه از 3 موج تشکیل می شود. 
 2. موج A همیشه از یک موج انگیزشی یا " قطری پیشرونده"، تشکیل می شود.
 3. موج C همیشه از یک موج انگیزشی یا قطری تشکیل می شود.
 4. موج B همیشه از یک زیگزاگ ، فلت یا مثلث ، تشکیل می شود.
 5.  موج B هرگز فراتر از نقطه شروع موج A ، نمی رود.

خطوط راهنما


 • موج A ، تقریبا همیشه یک موج انگیزشی است.
 • موج C ، تقریبا همیشه یک موج انگیزشی است.
 • طول موج c ، اغلب برابر با طول موج A ، است.
 • موج C ، تقریبا همیشه فراتر از محدوده قیمتی موج A ، به پایان می رسد. 
 • موج B ، معمولا 79 تا 38 در صد موج A ، را بازگشت می کند.
 • اگر موج B ، یک الگوی " مثلث دونده " باشد، معمولا بین 40 تا 10 درصد موج A ، را بازگشت می کند.
 • اگر موج B یک زیگزاگ باشد،معمولا بین 79 تا 50 درصد موج A را اصلاح می کند.
 • اگر موج B یک مثلث باشد ف معمولا بین 50 تا 38 درصد موج A را بازگشت می کند.
 • خطی که انتهای موجهای A و C را به هم وصل می کند،اغلب موازی خطی است که شروع موج A را به انتهای موج B وصل می کند. ( راهنمای پیشبینی: موج C اغلب بر روی خطی که از انتهای نقطه A به موازات خطی که آغاز موج َA را به انتهای موج B ، وصل می کند، تکمیل می شود.

الگوی فلت


قوانین


 • الگوی فلت همیشه از 3 بخش تشکیل می شود.
 • موج A ، هرگز یک مثلث نیست.
 • موج C ، همیشه یک موج انگیزشی یا قطری است.
 • موج B همیشه حداقل 90% از موج A را اصلاح می کند.


خطوط راهنما


 • موج B ، معمولا بین 138 تا100 درصد موج A را بازگشت می کند.
 • اندازه موج C ، معمولا 165 تا100 درصد موج A ، است.
 • موج C ، معمولا فراتر از انتهای موج A، به پایان می رسد.
 • نکات مورد توجه:
 • زمانیکه اندازه موج B ، بیش از 105 درصد طول موج A  باشد و موج C ، فراتر از انتهای موج A  تکمیل شود، الگوی به دست آمده را " فلت پهن شونده" ، می نامیم.
 • زمانیکه اندازه موج B ، بیش از 100 درصد موج A باشد و موج C ، نتواند از انتهای موج A ، عبور کند، الگوی تشکیل شده را "فلت دونده"، می نامیم.


مثلث همگرا

قوانین


1.    مثلث همیشه از 5 موج تشکیل می شود.

2.    حداقل چهار موج از 5 موج مثلث از الگوی زیگزاگ یا ترکیبات زیگزاگ، تشکیل می شوند.

3.    موج C ، هیگاه فراتر از انتهای موج A ، نمی رود، موج D هیچگاه فراتر از انتهای موج B نرفته وموج  E ، نیز نباید از انتهای موج C عبور کند. در نتیجه با مرور زمان ، خطی که انتهای موجهای B و D را به هم وصل می کند به خطی که انتهای موجهای A وC به هم متصل می کند نزدیک و نزدیکتر می شود.

4.    در صورت وقوع ، تنها در یکی از زیر موجهای مثلث ساختار ترکیبی تشکیل می شود که در آنصورت این موج ترکیبی می تواند شامل زیگزاگ ترکیبی ( دوگانه یا سه گانه) یا مثلث باشد.


خطوط راهنما 

 • معمولا ، موج C از ترکیبات زیگزاگ تشکیل می شود که زمان تشکیل آن طولانیتر از سایر زیرموجها می شود ودر ضمن حرکت اصلاحی آن نیز عمیقتر است. 
 • گاهی اوقات موج D ، از ترکیبات زیگراگ تشکیل می شود که زمان تشکیل آن طولانیتراز سایر زیر موجها می شودو در ضمن حرکت اصلاحی آن نیز عمیقتر است.
 • گاهی اوقات یکی از زیر موجها ، معمولا موج C,D یا E خودش از مثلث همگرا یا هموار( مثلثی که انتهای موجهای   D و B بر روی یک سطح قرار می گیرند)، تشکیل می شود که در شمای کلی اینطور به نظر می رسد که کل مثلث از 9 زیگزاگ ساخته شده است. 
 • در 60% مواقع موج B فراتر از نقطه شروع موج A ، حرکت خود را تکمیل می کند، در این گونه مواقع الگوی تشکیل شده را " مثلث دونده "، می نامیم.


مثلث هموار

 • مثلث هموار از همان ویژگی های مثلث همگرا برخوردار است، بجز آنکه خطی که انتهای موجهای B و D را به هم وصل می کند ، بدون شیب و هموار است. ما هنوز مثلث همواری که از 9 موج تشکیل شده باشد را ندیده ایم ،این امر حکایت از این می کند که این الگویی ساده و بدون گسترش است.
 • هنگامی که یک موج 5، پس از یک مثلث تشکیل می شود، معمولا ممکن است که مختصر یا دارای حرکت سریع یا دارای امتداد طولانی باشد.


مثلث پهن شونده 


قوانین

اکثر قوانین انه مانند قوانین مثلث های همگرا هستندف با این تفاوت ها:

 • هر کدام از موجهای D,C وE فراتر از موجهای قبلی خود ، حرکتشان را تمام می کنند.( در نتیجه هر چه که در زمان جلو می رویم، خطی که انتهای موجهای Dو E ، را به هم وصل می کند از خطی که انتهای موجهای A و C را به متصل می کندف دورتر می شود.)
 • زیر موجهای C,B وD هر کدام حداقل 100% موج قبلی را بازگشت می کنند، اما این نسبت به 150% ، نمی رسد.


خطوط راهنما 

1.    اکثر خطوط راهنما یکی هستند، با این تفاوتها:

2.    زیر موجهای C, B وD معمولا 125 تا 105 درصد از زیر موج قبلی خود را اصلاح می کنند.

3.    تا کنون دیده نشده است که یکی از زیر موجها به شکل مثلث ظاهر شود.


ترکیبی ها 


قوانین

 • ترکیبی ها از دو یا سه الگوی اصلاحی تشکیل می شوند که با یک (یا دو) الگوی اصلاحی در جهت مخالف که ان را X می نامیم ،از یکدیگر جدا می شوند.( اولین الگوی اصلاحی را W، دومین راY و سومین را در صورت وجود،Z می نامیم.) 
 • زیگزاگ ترکیبی از دو یا سه زیگراگ تشکیل می شود( که متراتبا آنها را زیگزاگ "دوگانه" یا "سه گانه"، می نامیم).
 • ترکیب "سه تایی دوگانه فلت" ، به ترتیب از یک "زیگزاگ و فلت"، یک "فلت و زیگزاگ" ، یک"فلت و فلت"، یک "زیگزاگ و مثلث" یا یک " فلت و مثلث"، تشکیل می شود.
 • در حالت نادرالگوی " سه تایی سه گانه" فلت ، از سه فلت تشکیل می شود. 
 • زیگزاگهای دو گانه و سه گانه جایگزین زیگزاگ ها ، و سه تایی های "دو گانه و سه گانه"، جایگزین فلت و مثلث می شوند.
 • هنوز دیده نشده است که یک مثلث پهن شونده جزئی از الگوی ترکیبی باشد.


خطوط راهنما

 • وقتی که یک زیگزاگ یا فلت کوچکتر از آن به نظر می رسد که بتواند موج قبلی را اصلاح کنند( یا در موج 4 قرار داشته باشد)، الگوی ترکیبی ، تشکیل می شود.