با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۳-۱ حالت موج

موجها از دو نوع تشکیل شده اند: جنبشی و اصلاحی. 

امواج جنبشی دارای ساختار پنج موجی هستند، در حالیکه امواج اصلاحی دارای ساختار سه موجی یا ترکیبات آن هستند.موج جنبشی در الگوی پنج موجی شکل ۱-۱ نشان داده شده است که موجهای ۱، ۳ و ۵ هم جهت با موج اصلی هستند. این ساختار به این دلیل که به قیمت جهت می دهد و سمت حرکت قیمت را مشخص می کند ، جنبشی نام گرفته است.در حالت اصلاح دو موج ۲ و ۴ را داریم که در جهت خلاف روند حرکت می کنند. ساختار آنها اصلاحی نامیده میشوند ، زیرا هر کدام از آنها قسمتی از موج پیشروی قبلی خود را اصلاح می کنند. در نتیجه این دو نوع موج اصولا چه از نظر ساختار و چه از نظر نقشی که ایفا می کنند با هم متفاوت هستند که در بخشهای بعد دقیقتر آنها را بررسی می کنیم.


تصویر ۱-۱


چرخه کامل  

یک چرخه کامل از ۸ موج تشکیل شده است ، که در ۲ فاز مختلف شکل می گیرد. فاز پنج موج جنبشی که اجزای آن با عدد مشخص می شوند و فاز اصلاحی که موجهای آن با حروف مشخص می شوند.

همانطور که موج ۲ موج ۱ را اصلاح می کند(شکل ۱-۱) ، امواج فاز A, B,C ، نیز امواج فاز جنبشی را اصلاح می کنند.( شکل ۱-۲ )


تصویر ۱-۲

ساختار ترکیبی 

هنگامیکه یک چرخه ۸ موج ابتدایی به پایان می رسد، یک چرخه مشابه ایجاد می شود که متعاقب آن یک حرکت پنج موجی صعودی و ۳ موج اصلاحی ایجاد می شود. شکل ۱-۳ را نگاه کنید. این حرکت ۵ موجی نیز با یک حرکت ۳ موجی اصلاح می شود که یک چرخه بزرگتر را تکمیل می کند. 

همانطور که در شکل ۱-۳ نشان داده شده است، هر یک از اجزای هم جهت در یک موج جنبشی ( امواج ۵٬۳٬۱) ، و هر یک از اجزای یک سیکل کامل ( امواج ۱و ۲، یا امواج ۲و ۴ ) یک نسخه کوچکتر از خود سیکل کامل می باشند.

ذکر این نکته ضروری است که شکل ۱-۳ نه تنها درجه بالاتری از موج شکل ۱-۲ را نشان می دهد ، بلکه  همان موج شکل ۱-۲ را با جزییات دقیقتر نمایش می دهد.در شکل ۱-۲ هر کدام از امواج اصلی ۱ ، ۳ و۵ یک موج جنبشی هستند که از ۵ موج تشکیل شده اند و هر کدام از امواج اصلی ۲ و ۴ که اصلاحی هستند نیز از ۳ موج تشکیل شده اند. اگر امواج (۱)و (۲) در شکل ۱-۳ را در زیر میکروسکوپ قرار دهیم ، همان تصویری را می بینیم که  در موجهای بزرگتر [۱] و [۲] ، مشاهده میشوند. صرف نظر از درجه موج ها شکل آنها همواره ثابت است. ما می توانیم از شکل ۱-۳ برای نشان دادن دو موج ، هشت موج یا سی و چهار موج استفاده کنیم که این امر بسته به درجه ای است که به آن اشاره می کنیم.

تصویر ۱-۳