با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید
بخش اول معرفی
بخش دوم موج های Motive ( اصلی )
بخش سوم سابقه تاریخی و ریاضی امواج
بخش چهارم کاربردهای الیوت
بخش پنجم امواج بلند مدت و ترکیب به روز شده
بخش ششم سهام و کالاها
  • ۱-۶ سهام و کالاها
  • ۲-۶ کالاها
  • ۳-۶ طلا
بخش هفتم رویکردهای دیگر به بازار سهام و ارتباط آنها با اصول امواج
بخش هشتم الیوت می گوید
بخش نهم ضمیمه
بخش دهم خلاصه

۲-۲ عمق موج اصلاحی

هیچ رویکرد دیگری به بازار غیر از" اصل موج" ، پاسخی شایسته به این سوال را نمی دهد، " قیمت در یک بازار کاهشی تا کجا می تواند سقوط کند؟ ". دستورالعمل اولیه اینستکه موجهای اصلاحی ، بویزه اگر خود موج چهارم باشند، تمایل دارند تا محدوده موج چهارم از یک درجه پایینتر ( معمولا انتهای ان)، قیمت را به ثبت برسانند.


مثال ۱ : بازار کاهشی از سال ۱۹۲۹-۱۹۳۲ 


تحلیل ما از دوره ۱۷۸۹ تا ۱۹۳۲ با استفاده از نمودار قیمتهای سهام بر مبنای دلار که توسط " گرترود شیرک" تنظیم شده و در سال ۱۹۷۷ در مجله "سیکل"، ارائه داده شده است، صورت گرفته است . در اینجا می بینیم که کف موج اصلاحی از درجه " سوپر سیکل" در سال ۱۹۳۲ در محدوده موج ۴ قبلی ار درجه" سیکل" (یک مثلث پهن شونده  که از سال ۱۸۹۰ تا ۱۹۲۱ ادامه داشته)، تشکیل شده است ( شکل ۵-۴ ).


تصویر ۵-۴مثال ۲ : کف بازار نزولی سال ۱۹۴۲ 


در این مورد ، بازار کاهشی از درجه " سیکل" که از سال ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۲ به طول انجامید ، در قالب یک الگوی زیگزاگ ظاهر شد که در محدوده موج ۴ "اصلی" بازار صعودی که از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۷ ادامه داشته، به پایان رسیده است (شکل ۵-۵ ).


تصویر ۵-۵


مثال ۳: کف بازار نزولی در سال ۱۹۶۲ 


موج (۴) در سال ۱۹۶۲ ، شاخص داو جونز را تا محدوده بالایی موج ۵ موج "اصلی" قبلی ( ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۶) پایین آورد. بنا بر دستورالعمل ،موج اصلاح باید تا محدوده موج (۴) از موج {۳} ،ادامه می یافت. این مورد کوچک نشان می دهد که چرا این دستور العمل یک "اصل یا قانون" به حساب نمی اید. امتداد در موج {۳} و اصلاح کوچک موج A از موج {۴}، که یک موج قوی B را در پی دارد، دلیلی بر قدرت موج است که باعث ایجاد اصلاح نسبتا کوچکی شده است( شکل ۵-۵). 

مثال ۴ # : کف بازار نزولی سال ۱۹۷۴ 

کاهش نهایی که  در سال ۱۹۷۴، اتفاق افتاد ، پایان موج چهارم ( از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۴) از درجه "سیکل" است که موج  سوم را که از سال ۱۹۴۲ شروع شده بود ، اصلاح می کند.این حرکت باعث کاهش قیمت داو جونز تا محدوده موج {۴} قبلی شد.

در اینجا ما توصیفی دیگر از بازاری دیگر ارائه کردیم که بیانگر تمایل بازار در به پایان بردن اصلاح در محدوده موج ۴ قبلی از یک درجه کمتر می باشد ( تصویر ۶-۱۱).


تصویر ۶-۱۱ تحلیل ما از موجهای درجه کوچک در طول ۲۰ سال گذشته مهر تاییدی بر این نکته است که معمولا هدف قیمتی بازار کاهشی در محدوده موج ۴ قبلی از درجه کوچکتر قرار دارد، بویژه اگر این موج کاهشی خودش موج چهارم باشد.با اینحال بنا بر یک اصلاحیه کاملا منطقی از دستورالعمل می توان انتظار داشت که اگر امتداد در موج اول یک توالی رخ دهد، موج اصلاحی  که بعد از موج ۵ ایجاد می شود تا محدوده موج ۲ قبلی از یک درجه کوچکتر ادامه می یابد. به عنوان مثال ، کاهش قیمتی که در ماه مارس ۱۹۷۸ در داو جونز اتفاق افتاد دقیقا تا کف قیمت موج  ۲ ( که پس از یک امتداد در موج ۱ در ماه مارس ۱۹۷۵ ، تشکیل شده بود)  ادامه یافت. 

در مورد فلت ها یا مثلث ها باید گفت که اگر بویژه پس از یک موج ممتد، تشکیل شوند ، معمولا نمی توانند به محدوه موج ۴ قبلی برسند( به مثال ۳# توجه کنید). اصلاح زیگزاگ معمولا عمیق بوده و تا محدوده موج ۲ قبلی از یک درجه کوچکتر ادامه دارد ، این حالت بیشتر زمانی اتفاق می افتد که اصلاح زیگزاگ موج ۲ را تشکیل دهد. گاهی تشکیل الگوی " دو کف" ، به همین است.


رفتار موج پس از موج ۵ ممتد


پس از مشاهده شاخص داو جونز به مدت ۲۰ سال در بازه یک ساعته ، بر این باوریم که الیوت بطور نامشخص در باره برخی از یافته هایش در ارتباط با امتداد در موج و رفتار بازار پس از امتداد ، سخن گفته است. مهمترین قاعده تجربی که از مشاهدات ما به دست می آید اینستکه وقتی که یک موج ۵ ممتد می شود ، موج اصلاحی پس از آن شدید بوده و تا سطح موج دوم از موج ممتد ادامه دارد.گاهی اوقات موج اصلاحی در همانجا پایان می یابد، همانطور که در شکل ۲-۶ نشان داده ایم و گاهی نیز فقط موج A در آن سطح تکمیل می شود. اگرچه مثالهای واقعی کمی در این مورد وجود دارد ، اما برگشت دقیق موج A از این سطح قابل توجه است. شکل ۲-۷ موجهای اصلاحی " زیگزاگ "و" فلت گسترده" را توصیف می کند.

                                                        تصویر ۲-۷                                                   تصویر ۲-۶