با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

اندیکاتور 2lines

این اندیکاتور اختلاف بین دو " مووینگ اوریج" را محاسبه می کند( مثلا اختلاف بین مووینگ 3 روزه "خط انباشت و توزیع"  را با موینگ 10 روزه " خط انباشت و توزیع بر مبنای حجم"، را محاسبه می کند).

این اندیکاتور برای پیشبینی تغییرات جهت در "خط انباشت و توزیع " از طریق تخمین قدرت عملکرد قیمت ، طراحی شده است.

برای اطمینان بیشتر می توانید این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور Cronex T Demarker GF Metatrader 4 ، مورد استفاده قرار دهید.

تغییرا ت در "قدرت "( مومنتم)، معمولا قبل از تغییر روند ، اتفاق می افتد. تحلیل گران فنی می توانند از قابلیت این اندیکاتور برای پیشبینی تغییر روند ، در معاملات خود ، بهره مند شوند.


نحوه صدور سیگنال 


به دو روش انجام میگیرد: 

  • صدور سیگنال    به  علت  قطع کردن   و عبور از بالا/پایین "خط صفر" و 
  • وجود "دایورجنس" صعودی/ نزولی.


به طور کلی می توان گفت که اگر مقدار ارزش این اندیکاتور عددی مثبت باشد، قیمت صعودی و اگر ارزش این ادیکاتور عددی "منفی"، باشد قیمت نزولی است. خطوط این اندیکاتور در بالا یا پایین خط مرکزی( خط صفر)، در حال نوسان هستند. 

تغییرات قدرت در شتاب فروش /خرید توسط این اندیکاتور از طریق شکل گیری دایورجنس، مشخص می شود. زمانیکه قیمت "کف" های جدیدی می سازد ولی دراندیکاتور "کف" های بلندتری   تشکیل می شود، "دایورجنس صعودی"، ایجاد شده است.

هنگامیکه قیمت " سقف" های جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور متناظرا سقف های کوتاهتری را می سازد، "دایورجنس نزولی " شکل می گیرد. مانند سایر اندیکاتورها بهتر است که از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نشود و آن را در ترکیب با اندیکاتورهای  مناسب دیگر، به کار برد.


لینک دانلود اندیکاتور


اطلاعات اندیکاتور : 


Currency pairs: Any

Platform: Metatrader 4

Type: chart window indicator

Customization options: Variable (iPeriod, maPeriod, maSlowPeriod), Colors, width & Style.

Time frames: 5-Minutes, 15-Minutes, 30-Minutes, 1-Hour, 4-Hours, 1-Day, 1-Week, 1-Month

Type: momentum oscillatorPowered by Froala Editor