شاخص های نوسان ( Volatility )


شاخص‌های نوسان نشانگر اندازه و میزان نوسانات قیمت هستند؛ و بینش نسبت به سطح فعالیت بازار را فراهم می‌نمایند. شواهد بیانگر آنند که بازارها، در میان دوره‌های تلاطم بالا و پایین، دستخوش نوسان شده؛ با دوره‌های تلاطم پایین، تدریجاً از نظر شدت افزایش یافته؛ و در دوره تلاطم بالا، تدریجاً از نظر شدت کاهش می‌یابند تا به تلاطم کمتر منجر گردند. 

برای مثال، یکی از رایج‌ترین شاخص‌های نوسان ،  نوارهای بولینگر( Bollinger Bands ) است که نوسان را از طریق نوارهایی برآورد می‌نماید (که ۲ انحراف معیار از 20SMA هستند). به بیان دیگر، نوارها آنگاه بسط می‌یابند که نوسان دستخوش افزایش می‌گردد؛ و وقتی نوارها دچار انقباض می‌شوند که نوسان رو به افت می‌گذارد. در خلال سالیان، معامله‌گران قادر به یافتن طرق متفاوت معامله گری با شاخص‌ها گردیده‌اند. برخی، معامله شکست در بالا ( Break Out )  را انتخاب می‌نمایند که به معنای خرید (فروش) شکست در بالا (شکست در پایین) قیمتگذاری عبوری از بالا (پایین) نوار بالایی (پایینی) ست. سایرین، معامله در افت و خیز جهت برگشت را گزینش می‌نمایند که عبارت از خرید (فروش) افت و خیز قیمت‌های عبوری از پایین (بالای) نوار بالایی (پایینی) ست. 


شاخص روندتناسب
نوارهای بولینگر باندشناخته شده ترین شاخص تلاطم
مطلبی یافت نشد