با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

وضعیت اوراق و دارائی های ثابت بانکهای انگلیس

سنجش میزان استرس سیستم بانکی سال 2019 نشان می دهد که سیستم بانکی انگلیس نسبت به رکود عمیق همزمان در انگلیس و اقتصاد جهانی که به طور کلی شدیدتر از بحران مالی جهانی است ، با افت شدید ارزش دارایی ها همراه  شده و جدا از هزینه ها در برابر استرس مقاوم است و می تواند آنرا تحمل کند و همچنان آماده به پاسخگوئی تقاضای اعتبار خانوارها و مشاغل انگلستان باشد.
 
 ضرر و زیان شرکت ها بیشتر از آمار قبلی است که نشان دهنده وخامت کیفیت دارایی و یک سناریوی ضعیف اقتصاد جهانی است. با وجود این ، ضعف در سودآوری اساسی بانکها (که توانایی آنها برای جبران ضرر با سود را کاهش می دهد) ، هر هفت بانک شرکت کننده و انجمن های ساختمان سازی همچنان بالاتر از نرخ مانع خود قرار دارند. شاخص کل سرمایه سهام عمومی بانک های بزرگ انگلیس پس از سناریو استرس 2019 هنوز هم بیش از دو برابر میزان آن قبل از بحران است. (* CET1سهام عمومی درجه یک : مؤلفه ای از سرمایه درجه یک که بیشتر در اختیار بانک یا موسسه مالی دیگر است)
 
 میزان انعطاف پذیری بانکها تا حدودی بستگی به توانایی آنها در مقاومت در برابر استرس برای کاهش سود سهام ، پاداش متغیر کارمندان و پرداخت کوپن بر روی اوراق و اسناد دسته یک  وابسته است. اگر بانک ها توزیع خود را در طول استرس کاهش نمی دادند ، در کل نرخ مانع سناریوی چرخه سالانه  2019 را برآورد نخواهند کرد. سرمایه گذاران باید بدانند كه در صورت تحقق فشارها ، بانك ها كاهش در نرخ را در صورت لزوم انجام می دهند.
 
 نسبت سرمایه اصلی بانکهای انگلستان از پایان سال 2018 یعنی نقطه شروع تست استرس 2019 پایدار مانده است. در پایان فصل سوم سال  2019 ، نسبت CET1 آنها بیش از سه برابر آغاز بحران مالی جهانی است. بانک های اصلی انگلیس همچنان به دنبال تثبیت قابل توجهه دارایی ها هستند.

Hannah Sadr

Proficient Forex