با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

هفته نامه

روز دوشنبه شاخص خرید مدیران شیکاگو آمریکا :آمار بالای 50.0 نشانگر بهبود روند اقتصادی است این شاخص رشد نسبتا خوبی از ارقام پیشین نشان می دهد ، پیش بینی آمار 48.2 و رقم قبلی 46.3 است

روز سه شنبه تعطیلی بانک ژاپن و تعطیلات بانکها در آلمان مورد انتظار است .همچنین ، شاخص خرید مدیران در بخش مراکز تولیدی و کارخانجات در کشور چین پیش بینی آمار 50.1 و رقم قبلی 50.2 را نشان می دهد

و اما شاخص خرید مدیران در بخش های غیر تولیدی چین :پیش بینی آمار 54.2 و رقم قبلی 54.4 است

کنفرانس خبری شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا که تحقیقی است که از 5000 خانوار از شرایط کلی اقتصادی وضعیت تجاری اشتغال صورت می پذیرد و پیش بینی ارقام 128.0 و رقم قبلی 125.5 است

چهارشنبه اول ژانویه 2020 به دلیل تعطیلی سال نو میلادی تمامی بانکها در اکثر کشورها از جمله نیوزلند ،ژاپن،سوئیس،آلمان،فرانسه،ایتالیا،انگلیس،کانادا و آمریکا تعطیل هستند

پنج شنبه شاخص کایژن و خرید مدیران مراکز تولیدی چین که پیش بینی آمار رقم 51.6 و رقم قبلی 51.8 است .

به نمودار این شاخص توجه کنید:

لازم به ذکر است که رقم بالای 50.0 علامت بهبود وضعیت اقتصادی است.و اما آمار نهائی شاخص خرید مدیران مراکز تولیدی انگلیس رقم ثابت 47.4 را نشان می دهد و همچنین در این روز  تعطیلی بانکها در نیوزلند ، ژاپن و سوئیس مهم ترین اخبار هستند

همچنین روز جمعه بانکهای ژاپن تمام روز تعطیل می باشند و شاخص خرید مدیران مراکز تولیدی آمریکا توسط موسسه تامین منابع مدیریتی منتشر می شود که پیش بینی ها رقم 49.0 و رقم قبلی 48.1 را نشان می دهد.

به شکل زیر  توجه کنید:

سیاهه نفت خام آمریکا که رقم 5.5  میلیون را نشان می دهد.همچنین در کانادا سخنرانی عضو ارشد شورا کریولاین ویلکینز درباره سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ بهره بانکها در این روز مورد انتظار است و بالاخره از آمریکا جزئیات جلسه کمیته بازار آزاد فدرال درباره نرخ بهره بانکها برگزار خواهد شد .

Hannah Sadr

Proficient Forex