با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

USDCHF

1399/07/27 | USDCHF

همانطوریکه در تحلیل قبل اشاره کردیم این احتمال وجود دارد که موج اصلاحی 2 به صورت Double Zigzag باشد. که در حال حاضر در قسمت انتهائی این اصلاح هستیم . البته این اصلاح نباید از محدوده 0.90514 عبور کند. و همچنین با عبور قیمت از محدوده 0.9197 سناریو صعودی تائید میشود.
As mentioned in the previous analysis, it is possible that corrective wave 2 is a Double Zigzag pattern. We are currently at the end of this corrective movement. However, this corrective movement should not exceed the range of 0.90514.In addition, by crossing the 0.9197 price range, the uptrend scenario will be confirmed


Powered by Froala Editor