با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

BLZUSDT

1400/02/22 | BLZUSDT

اولین موج صعودی در محدوده 0.26 به اتمام رسیده است و قیمت دز یک کانال افزایشی در حال حرکت بو تشکیل موج 3 صعودی است که در زیر موج ها در موج 2 از این درجه قرار دارد . 

اهداف قیمتی برای این روند صعودی در ابتدا 1.19 و هدف اصلی 2.57 می باشد .

Powered by Froala Editor