با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

Bitcoin

1399/07/24 | Bitcoin

برای اینکه بتوانیم روند صعودی برای بیت کوین در نظر بگیریم نیاز داریم که قیمت حداقل از محدوده 12050 دلار عبور کند اما در حال حاضر این اتفاق نیافتاده است و در RSI نیز این مشاهده نمیشود که این کار را بتواند انجام دهد . 

در نمودار 240 دقیقه و با بررسی جزئیات موج ها این سناریو وجود دارد که موج II به صورت Double Zigzag باشد که در اینصورت روند صعودی که در محدوده 11720 دلار و با 3 موج به اتمام رسیده است ، موج X بوده است و با عبور قیمت از محدوده 11172 دلار ( تائید اصلی عبور قیمت از خط روند رسم شده است ) میتواند تا اهداف 7100 دلار نیز نزول داشته باشد . To be able to consider the uptrend for Bitcoin, the price requires to cross the range of USD 12050, but at the moment it does not happen yet, and the RSI does not show enough strength to be able to do so.

In the 240-minute chart, also by examining the details of the waves, there is a scenario that the second wave is in the form of Double Zigzag, in which the ascending trend case, which is in the range of USD 11,720 has terminated with 3 waves, which was the X wave. By crossing down to the range of USD 11172(the main confirmation for the price crossing the trend line has been drawn), descending targets of the price could be extended to the range of USD 7100.

Powered by Froala Editor